liste d'équipement

liste d'équipement

Liste d'équipement 设备 清单
N0 设备 名称
(nom de l'équipement)
设备 型号
modèle
设备 行程
(Gamme d'équipement)
设备 精度 (précision) 购入 年份
An
制造 国别 及 厂商
Fabricant
数量 (台)
QTÉ (SET)
备注
Remarque
1 CNC d'usinage CNC VMC1160 1100 * 600 * 600 0.015 MM / 800 MM 2011 Taïwan 1
VMC966 900 * 660 * 600 0.01 MM / 600 MM 2012 1
VMC850 800 * 500 * 500 0.01 MM / 600 MM 2010 Shenzhen 1
2 Usinage de coupe de fil 线 割 DK7740 500 * 400 * 350 0.01 MM / 500 MM 2013 Jiangsu 1
DK7740 500 * 400 * 350 0.01 MM / 500 MM 2014 Jiangsu 1
DK7780 1200 * 800 * 1000 0.01 MM / 500 MM 2017 Jiangsu 1
DK7732 400 * 320 * 300 0.01 MM / 500 MM 2016 Jiangsu 1
DK7732 400 * 320 * 300 0.01 MM / 500 MM 2016 Jiangsu 1
DK7740 500 * 400 * 350 0.01 MM / 500 MM 2016 Jiangsu 1
DK7740 500 * 400 * 350 0.01 MM / 500 MM 2016 Jiangsu 1
DK7740 500 * 400 * 350 0.01 MM / 500 MM 2016 Jiangsu 1
DK7740 500 * 400 * 350 0.01 MM / 500 MM 2016 Jiangsu 1
DK7740 500 * 400 * 350 0.01 MM / 500 MM 2016 Jiangsu 1
DK7740 500 * 400 * 350 0.01 MM / 500 MM 2016 Jiangsu 1
DK7740 500 * 400 * 350 0.01 MM / 500 MM 2014 Jiangsu 1
DK7740 500 * 400 * 350 0.01 MM / 500 MM 2014 Jiangsu 1
DK7740 500 * 400 * 350 0.01 MM / 500 MM 2014 Jiangsu 1
DK7755 550 * 430 * 400 0.01 MM / 550 MM 2014 Shanxi 1
DK7763 1000 * 630 * 600 0.01 MM / 550 MM 2015 Shanxi 1
DK7763 1000 * 630 * 600 0.01 MM / 1000 MM 2014 Jiangsu 1
3 Usinage par électro-érosion 火花 机 TOPMA ED-540 600 * 500 * 400 0.01 MM / 600 MM 2013 Taïwan 1
TOPMA ED-450 500 * 400 * 350 0.01 MM / 500 MM 2013 1
TOPMA ED-450 500 * 400 * 350 0.01 MM / 500 MM 2013 1
4 Gravure et fraiseuse CNC à grande vitesse 高速 CNC 精雕 机 CNC650 600 * 500 * 250 0.01 MM / 600 MM 2013 Shenzhen 1
CNC550 500 * 400 * 201 0.01 MM / 400 MM 2015 Shenzhen 1
5 Rectifieuse 磨床 KGS-250AH 500 * 250 * 250 0.01 MM / 500 MM 2011 Taïwan 1
DX614 400 * 140 * 150 0.005 MM / 400 MM 2011 1
HF-614 400 * 140 * 150 0.005 MM / 400 MM 2012 1
SH-618 400 * 180 * 200 0.005 MM / 400 MM 2012 1
4080AHR 800 * 400 * 400 0.005 MM / 600 MM 2012 Shenzhen 1
6 Fraiseuse 铣床 Jinfeng-B4-3 800 * 400 * 350 0.03 MM / 600 MM 2013 Taïwan 1
7 Perceuse 钻床 ZQ3040 800 * 400 * 350 0,1 MM / 300 MM 2012 Tengzhou 1
8 Tour 车床 CA6140 Ø400 * 600 0,02 MM / 600 MM 2011 GuangZhou 1
9 Machine d'injection 注塑 机 Haïtien-80T 360 * 360 2011 Ningbo 1
Haïtien-80T 360 * 360 2011 Shenzhen 1
LiJing-150T 460 * 460 2014 Hong Kong 1
Haïtien - 160T 460 * 460 2012 Ningbo 1
HC-420-420T 455 * 455 2016 Taïwan 1
Haïtien - 450T 660 * 660 2013 Ningbo 1
HC-1000-1000T 1150 * 2350 2016 Taïwan 1
HC-1680 --1680T 1530 * 1530 2016 Taïwan 1
dix CMM 三次 元 serein-Tango 500 * 500 * 400 2014 1